Hallinto ja talous

Lapsiasiavaltuutetun toimiston palkka- ja toimintamäärärahat sisältyivät valtion talousarviossa sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenojen momentille. Vuonna 2014 lapsiasiavaltuutetun toimintamenoihin kului yhteensä 617 152,13 euroa. Toimintamenoista palkkojen osuus oli 373 046,84 euroa ja muiden menojen osuus oli 244 105,29 euroa.

Lapsen oikeuksista tiedottamiseen ja oikeuksien edistämiseen toimintamenoista kului 43 718,23 euroa. Menoerä pitää sisällään muun muassa lapsiasiavaltuutetun lasten sivujen ylläpidon ja kehittämisen, tapahtumiin ja messuille osallistumiset ja osan lapsiasiavaltuutetun julkaisutoiminnasta.

Lasten oman osallistumisen tukemiseen ja vahvistamiseen kului 11 858,66 euroa. Lasten omaan osallistumiseen kuuluivat muun muassa lapsiasiavaltuutetun Nuorten Neuvonantajien toiminta ja ”Sisu-kissan”-kouluvierailut, sekä osa julkaisutoiminnasta.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan kului vuoden 2014 aikana 47 860,27 euroa, kulut pitävät sisällään mm. taitto-, painatus-, graafisen suunnittelun-, toimitus-, ja käännöskuluja. Kustannuksia nosti osana vuosikirjaa julkaistu laaja selvitystyö lasten hyvinvoinnin tilasta Suomessa.

Lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistoiminnan kulut olivat yhteensä 27 289,78 euroa. Vaikuttamistoimintaan liittyviä kuluja olivat muun muassa pääosa julkaisukustannuksista ja hanketoimintaan osallistumiseen liittyvät kulut.

Viestinnän ja tiedottamisen osuus toimintamenoista oli 65 681,51 euroa. Viestintä ja tiedotus kuluihin lukeutuivat mm. viestinnän tukipalvelut, lapsiasiavaltuutetun www-sivuston ylläpito- ja kehityskustannukset, sekä verkkopalvelinmaksut.

Henkilöstö ja hallintokuluihin kului yhteensä 45 607,73 euroa. Henkilöstö ja hallintokulut pitävät sisällään ATK:n käyttöpalvelut ja tietoliikennekulut, ulkopuolisilta tahoilta ostetut asiantuntija- ja henkilöstöpalvelut, osa puhelin- ja toimistokuluista sekä koulutuskuluista.

Osa lapsiasiavaltuutetun toimiston menoista sisältyy sosiaali- ja terveysministeriön yhteisiin menoihin. Tällaisia menoeriä ovat muun muassa toimitilojen vuokra, postimaksut, toimistotarvikkeet, atk-laitteet, matkapuhelimet, lehtien- ja kirjojen tilaukset, toimitilojen irtaimisto ja sisustus.

Vuoden 2014 aikana valmisteltiin lapsiasiavaltuutetun toimiston hallinnonalan siirtymistä oikeusministeriöön osana yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista. Lakiin lapsiasiavaltuutetusta lisättiin hallituksen esityksen mukaisesti tehtävän itsenäinen ja riippumaton asema sekä eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan toimesta lapsiasiavaltuutetun kertomuksen antaminen eduskunnalle joka neljäs vuosi.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston menot talousarvion menolajien mukaan vuonna 2014 (ilman henkilöstökuluja).

LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTON MENOT TALOUSARVION MENOLAJIEN MUKAAN VUONNA 2014

(ilman henkilöstökuluja)