Lausunnot

Lapsiasiavaltuutettu antoi vuonna 2014 yhteensä 54 lausuntoa (uusimmasta vanhimpaan):

03.12.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

28.11.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto Rikosseuraamuslaitokselle vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita koskevasta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta

26.11.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle ihmisoikeusselonteosta[1]

19.11.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle ulkomaalaisten säilöönoton vaihtoehdoista

13.11.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä koskien ulkomaalaisten säilöönottoa

11.11.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Istanbulin sopimuksen ratifiointia koskevasta hallituksen esityksestä

11.11.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta paperittomien terveyspalveluiden järjestämiseksi

05.11.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta

31.10.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto evankelisluterilaisen kirkolle luonnoksesta ohjeistuksesta lapsivaikutusten arvioimisen toteuttamiseksi

21.10.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto Opetushallitukselle perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteista

14.10.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2015

14.10.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta 2014

13.10.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä

13.10.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

06.10.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta perhehoitolaiksi

06.10.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle VIPRO II- hankkeen ALTTI-selvityksestä

30.09.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle isyyslain uudistamisesta

19.09.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta

15.09.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle ILO:n 103. kansainvälisen työkonferenssin pakollista työtä koskevasta pöytäkirjasta sekä suosituksesta

26.08.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainministeriölle kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

19.08.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriön maahanmuutto-osastolle ihmiskaupan uhrin auttamisjärjestelmää koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

14.08.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotuksista

11.08.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilas- ja opiskeluhuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

29.07.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnokseen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

01.07.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille ikärajan 14 mahdollisesta lisäämisestä ikäraja-asteikkoon

18.06.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

17.06.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistamisesta

16.06.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle muiden uskontojen kuin evankelisluterilaisten ja ortodoksisen uskonnon opetusperusteiden tiukennuksesta perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

11.06.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle esiopetuksen muuttamisesta velvoittavaksi

06.06.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisuusiän pidentämisestä

30.05.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta lasten päivähoidosta (subjektiivisen päivähoidon rajoittaminen)

30.05.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

22.05.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetushallitukselle esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista

13.05.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi liikuntalaiksi

06.05.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle yhdenvertaisuuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

28.04.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle lapsen myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan määräaikaisraportoinnista

27.04.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta

04.04.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto onnettomuustutkintakeskukselle Lasten kuolemat -tutkintaselostuksesta

02.04.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta

01.04.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

31.03.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta

31.03.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto Maakuntahallitukselle Keski-Suomen strategian luonnoksesta

17.03.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle lapsille tarkoitetuista rikoksen uhrien palveluista

07.03.2014 Lapsiasiavaltuutetun vastaukset sisäministeriön maahanmuutto-osastolle kysymyksiin koskien ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen liittyvien lapsivaikutusten arvioinnista

28.02.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

11.02.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle asiantuntija-avusteista huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelua koskevasta hallituksen esityksestä

05.02.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallista toimeenpanosuunnitelmaa koskevasta muistiosta

03.02.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle ulkomaalaisen vapaaehtoista avustettua paluuta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen

17.01.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta

15.01.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle isyyslain uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

10.01.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta ulkomaalaislain muuttamisesta

10.01.2014 Lapsiasiavaltuutetun kommentit opetus- ja kulttuuriministeriölle ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksesta opettajankoulutuksessa

08.01.2014 Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle Euroopan neuvoston lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvovan Lanzarote-komitean kyselyyn

 


[1] Lapsiasiavaltuutettu antoi vastaavan sisältöiset lausunnot Ihmisoikeusselonteosta myös eduskunnan sivistysvaliokunnalle 2.12.2014 sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 3.12.2014.