Aloitteet

Vuonna 2014 lapsiasiavaltuutettu teki viisi aloitetta kirjelmien ja kyselyiden muodossa. Aloitteissa eri toimijoita pyydettiin selvittämään lapsiasiavaltuutetun toimiston tietoon tulleita epäkohtia lasten oikeuksien toteutumisessa ja hyvinvoinnissa.

Vuoden 2014 heinäkuussa pyydettiin Valtakunnanvoudin virastolta sekä Mannerheimin lastensuojeluliitolta arvioita erityisesti lastensuojelullisesta näkökulmasta lasten joutumisesta ulosoton asiakkaiksi esimerkiksi vanhempien lapsen nimiin ottamien velkojen vuoksi tai lapsen jouduttua vahingonkorvausvastuuseen ilman, että hänellä on tuloja tai omaisuutta, joilla voisi suoriutua maksuista.

Mannerheimin lastensuojeluliitto korosti vastauksessaan monialaisen ja tiiviin yhteistyön lisäämistä eri viranomaisten kesken lasten ulosottoasiakkuuden ehkäisemiseksi sekä piti tärkeänä vanhemmille ja edunvalvojille suunnatun tiedotuksen lisäämistä lasten talousasioiden hoitamisesta.

Toinen tiedustelu koski elokuvateattereissa alle 18-vuotiaille tarkoitettujen elokuvien yhteydessä mainostettavia K18-luokiteltuja tuotteita.

Lapsiasiavaltuutettu pyysi arvioita tällaisten tilanteiden välttämiseksi tarvittavista toimista Finnkino Oy:ltä, Kansalliselta audiovisuaaliselta instituutilta (MEKU) sekä kuluttaja-asiamieheltä.

Finnkino Oy totesi vastauksessaan, että lapsilta kiellettyjen tuotteiden mainonta heille tarkoitetuissa elokuvaesityksissä ei ole missään tapauksessa heidän toimintaperiaatteittensa mukaista.

MEKU:n asiantuntijat painottivat lausunnossaan, että mainostettavan tuotteen trailerin, esimerkiksi tietokonepelin mainoksen ikärajaluokituksen on oltava yhdenmukainen esitettävän elokuvan ikärajaluokituksen kanssa. Tietokonepelin ikärajaluokitus määritellään erikseen ja se voi olla korkeampi kuin siitä tehdyn trailerin luokitus.

Kolmas heinäkuussa kyselyn muodossa esiin nostettu aihe käsitteli lapsille lähetettyä kyselytutkimusta, jossa kysyttiin halukkuutta saada ruokakauppoihin muun muassa viinejä, nikotiinituotteita ja särkylääkkeitä.

Taloustutkimus Oy, jonka kyselytutkimuksesta oli kyse, totesi vastauksessaan pitävänsä epäasiallisena markkinatutkimuksessa kysellä alkoholiin tai muuhun vastaavaan liittyvistä asioista alle 18-vuotiailta ja lupasivat tarkentaa ohjeistustaan tukijoille sekä korjaavansa asian kyseisen tutkimuksen seuraavaan toteutukseen.

Elokuussa lapsiasiavaltuutettu esitti Yleisradiolle suunnatussa aloitteessa ikärajamerkintöjen käyttöönottoa kulttuuri- ja urheilulähetyksissä, mukaan lukien peliohjelmat.

Yleisradio totesi vastauksessaan, että asian esille nostattaneen Assembly-ohjelman ikärajaluokitukseen suhtauduttiin erityisellä vakavuudella ja etukäteisharkinnalla, ja että toimissa on noudatettu lain määrittelemää toimintatapaa.

Vastauksessa todettiin, että pelillisten TV-ohjelmien lisääntyminen ja TV-ohjelmien ilmaisun tietokoneellistuminen luo uusia vaatimuksia luokituksille. Tämän vuoksi on syytä yhdessä eri toimijoiden ja viranomaisten kesken pohtia näihin lajityyppeihin soveltuvia luokittelukriteereitä ja niiden soveltamista.

Lokakuussa lapsiasiavaltuutettu osoitti kirjelmän Opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Kuntaliitolle koskien sairaalakoulussa opiskelevien lasten oikeutta suorittaa peruskoulu loppuun oppivelvollisuusiän täytyttyä. Samasta asiasta lapsiasiavaltuutettu teki viranomaiskantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Aihe sai julkisuutta mediassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyi kirjelmän johdosta selvittämään tällaisten tilanteiden yleisyyttä. Opetus- ja kulttuuriministeriö lupasi selvittää muun muassa mahdolliset lainsäädännölliset ja rahoituksen keinot, joilla voitaisiin turvata oppivelvollisuusiän ylittäneiden nuorten perusopetuksen loppuun suorittaminen.

Kuntaliitto esitti puolestaan käsityksenään, että kunnalla ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta korvata oppivelvollisuusiän ylittäneen oppilaan perusopetuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Lakiin perustuvaa estettä ei ole sille, että lapsen kotikunta ja sairaalakoulun sijaintikunta sopivat kustannusten jaosta. Kuntaliitto totesi, että asia jää kunnan päätettäväksi.

Käsittelyn tuloksena Helsingin kaupunki ilmoitti, että ohjeistusta muutetaan ja sekä sairaalakoulussa että sijaishuollossa toisella paikkakunnalla opiskelevien lasten koulukustannukset korvataan peruskoulun loppuun saakka, myös oppivelvollisuusiän täytyttyä.